ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತು ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದರೂ ಹುಡುಗಿಯರೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಇನ್ನಿತರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು.…
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ